torsdag 2. juli 2015

Brian Earp om omskjæring

Om Brian D. Earp:
"...an interdisciplinary researcher with training in cognitive science, experimental psychology, philosophy, history and philosophy of science and medicine, and ethics. Brian completed his MSc. in experimental psychology as a Henry Fellow of New College, Oxford, and his M.Phil. in the history and philosophy of science & medicine as a Cambridge Trust Scholar and Rausing Award Recipient at Trinity College, Cambridge. He received his undergraduate degree from Yale University, where he studied cognitive science and philosophy and was elected President of the Yale Philosophy Society."

Fagartikler:

lørdag 19. april 2014

Video: "The penis - Sex Education 101"

Marilyn Milos, R.N., executive director and founder of NOCIRC, discusses normal sexual function of the foreskin.

Video: "Circumcision: The Unethical Commandment?"

En video hvor den jødiske filmskaperen Eliyahu Ungar-Sargon forklarer kort hva forhuden er og så blir Q&A om blant annet omskjæring i et jødisk perspektiv. Videoen ligger på Youtube, HER.

Noen sitater:

"...for the very reason of not wanting to seem antisemitic and because of the history of using circumcision in antisemitic rhetoric, a lot of human rights activists tone down the rhetoric when it comes to male circumcision even though when you get them privately they would say they think it as fundamentally problematic as female circumcision" - Eliyahu Ungar-Sargon

"...you not being circumcised has no bearing on you being ethnically jewish. So, the jews that came out of Russia, most of them were not circumcised, yet they were still considered part of the minyan and considered fully jewish. There was a mitzvah they had yet to fulfill " - Ungar-Sargon, post-orthodox rabbi and Eliyahu's father

tirsdag 8. april 2014

Klage om gutteomskjæring til FNs barnekomité?

Klageordningen til Barnekonvensjonen trår i kraft den 14. april. Det er en ordning som gir barn og deres representanter mulighet til å sende klage til FNs barnekomité dersom de mener at barnets rettigheter ikke er oppfylt.

Ordningen vil styrke det enkelte barns rettslige stilling og barns rettigheter generelt, både nasjonalt og internasjonalt. Det er et svært viktig fremskritt. 45 land har signert protokollen om klageordningen. Norge har ikke signert.

Norge har blitt kritisert på flere punkter når det gjelder behandling av barn, blant annet av Europarådets kommisjonær for menneskerettigheter og FNs barnekomité. Det er derfor viktig at det finnes effektive måter å få oppreisning på dersom rettigheter blir krenket. Det er et svik om vi ikke gir barn mulighet til å klage.

Hvis Norge signerer og ratifiserer klageordningen, vil det kunne komme sak til komiteen om omskjæring av gutter, forutsatt at nasjonale rettsmidler er uttømt eller at man kan dokumentere at domstolene ikke fungerer etter hensikten. Det samme gjelder for borgere i andre land som tiltrer klageordningen.

Hvis barnekomiteen mottar en slik klage, vil det kunne bli en avgjørelse med anbefalning om at praksisen bør forbys. Dette fordi komiteen har tidligere uttalt at krenkelse av barns fysiske integritet på ingen måte skal aksepteres av partene til konvensjonen. En eventuell dom vil ikke være rettslig bindende, men den vil ha stor vekt som rettslig kilde, og staten må senere redegjøre for hva den har gjort i saken.

I dag ser det ut til å råde en tilstand hvor omskjæring av gutter bare blir antatt å være straffefritt av domstolene. I et brev fra Helsedirektoratet i 2003, mente man at omskjæring av guttebarn rammes verken av kvakksalverloven – som regulerer det å ”ta syke i kur” – eller loven om alternativ behandling – som regulerer ”helserelatert behandling”. Siden rituell omskjæring foretas på friske gutter, mente Helsedirektoratet at disse lovene ikke kunne anvendes.

Men man kunne anvendt Barneloven, Straffeloven og Menneskerettighetsloven. Man strekker lovforståelsen for langt i forsøk på å tillate et inngrep som krenker barns rettigheter.

Det er flere eksempler på tidligere saker i Norge som muligens kunne blitt sendt inn til barnekomiteen dersom det på tidspunktet var klageordning:

1. En
far ble tiltalt i 2013 for vold og trusler over fire år mot sine fire barn. Ifølge bistandsadvokaten ble også tre av guttene omskåret mot sin vilje, da de var mellom 8 og 14 år, av en ukvalifisert person og uten bedøvelse. Men omskjæringene ble ikke tatt med i tiltalen


2. E
n 67 år gammel mann ble tiltalt for legemsbeskadigelse etter å ha omskåret to gutter på et asylmottak i 2008. De to guttene var 9 og 12 år da inngrepene ble gjort. Den legeutdannede mannen brukte medisinsk utstyr og satte bedøvelse, men hadde ikke lov til å praktisere som lege i Norge.

Noen dager etter omskjæringen fikk den ene gutten smerter i underlivet og foreldrene kontaktet lege. I sin journal konkluderte legen at omskjæringen så ut til å ha blitt utført av ufaglært person og kontaktet politiet.

Aktor la ned påstand om 90 dagers ubetinget fengsel. Bistandsadvokaten krevde i tillegg erstatning på 50.000 kroner til hver av guttene.

Men en enstemmig Nordmøre tingrett mente at mannen ikke kunne dømmes for inngrepet, både fordi de mente at omskjæring ikke er straffbart og fordi foreldrene tok initiativ til det hele.


tirsdag 25. mars 2014

Hovedtyper omskjæring av gutter og menn


Omskjæring av gutter og menn kan klassifiseres i flere hovedtyper:

Type I

Delvis eller hel fjerning av forhuden til penis.


Type 2

Ulike typer splitting av penishodet og/eller penisskaftet. Av og til i tillegg til type I


Type 3

Alle andre former for skadelige inngrep i kjønnsorganet uten medisinsk begrunnelse.


Full fjerning av forhuden er den mest utbredte formen for omskjæring av gutter. Uten linding er inngrepet ekstremt smertefullt. Det anslås at det oppstår alvorlige komplikasjoner ved ca. 5 prosent av inngrep utført av kirurg på sykehus i Norden. På lengre sikt kan det føre til problemer med blant annet orgasme og ereksjon.

Hvis det, for eksempel, gjøres et snitt langs skaftet fra hode til rot, for å blottlegge urinveisrøret, kan det gi problemer med, blant annet, urinering og å gjøre kvinnelig partner gravid.

Om Høies falske dikotomi og hvorfor aldersgrense for omskjæring bør innføres


Helseminister Bent Høie forsøker å forsvare sitt lovforslag med en falsk dikotomi: enten vil guttene bli omskåret av en kompetent kirurg under medisinsk forsvarlige forhold, eller så vil praksis kun ”gå under jorden" og inngrep blir gjort av ukvalifiserte personer under utrygge forhold, noe som øker risikoen for alvorlige komplikasjoner. Fra denne grovt misvisende beskrivelsen hevder han at medikalisering er til barnas beste.

Hvordan vet du, Høie, at ditt forslag er best, når du ikke engang vil vurdere aldersgrense? Etter Barnekonvensjonens artikkel 3 skal myndighetene i alle saker som vedrører barn, sørge for at barnets beste er vurdert og tatt som et primært hensyn. Det ble ikke gjort i departementets høringsnotat. Og du tok ikke oppfordringen fra flere høringsinstanser om å få gjort en grundig menneskerettslig vurdering. Det er sterkt kritikkverdig.

Hvordan vet du, Høie, at ingen eller få muslimer og jøder ville respektert en demokratisk innført lov om aldersgrense? Hva er begrunnelsen for din stigmatiserende antagelse? Bare i Israel er det tusenvis av jødiske familier som unnlater å omskjære sine sønner, og bevegelsen øker. Mange av disse velger det alternative symbolske ritualet bris shalom. Også flere muslimske foreldre lar guttebarnet sitt være intakt. Et økende antall støtter aldersgrense. I tillegg, tilsier vår erfaringen fra kampen mot omskjæring jenter at en kombinasjon av tiltak som lovforbud, dialog og kunnskapsspredning vil være effektivt. Det er altså få foreldre som bryter loven og risikere fengselstraff.

Over 18 prosent av omskjæring gjort på jenter blir utført av helsepersonell, ofte grunnet deres bekymring for at praksis vil kun "gå under jorden" hvis de ikke tilbyr tjenesten. WHO, UNICEF og andre organisasjoner har lansert en felles kampanje for å få slutt på dette, fordi helsepersonell da bryter medisinetikk, barnas rettigheter krenkes, og fordi medikalisering vil kunne bidra til å opprettholde praksisen. Omskjæring blir altså ikke medisinsk forsvarlig selv om det tilbys utført innenfor sykehusenes vegger, Høie. Det er ingen grunn til å ta en annen holdning i forhold til omskjæring av gutter.

Barnekomiteen - som overvåker innfrielse av Barnekonvensjonen - har uttalt i sin generelle kommentar til hvordan artikkel 19 skal tolkes og innfris at "alle former for vold mot barn, uansett hvor mild, er uakseptable" og "det etterlater ikke rom for noe nivå av legalisert vold mot barn". Statene må på ingen måte undergrave barnets rett til "fysisk og psykologisk integritet ved å beskrive noen former for vold som legale og/eller sosialt akseptable."

Er det barnets beste å bli fratatt en frisk og funksjonell del av penis? Nei. Det er krenkelser av deres grunnleggende menneskerettigheter – som Høie altså vil tillate i ”ordnede former”.

Norge har forbud mot ikke-medisinske inngrep i kjønnsorganet til jenter som gir
varige forandringer eller skade. Omskjæring av gutter gir begge deler. Men Høie har vissnok svelget myten om at omskjæring av gutter ikke kan sammenlignes med noen form for omskjæring av jenter - noe som er feilaktig og tilbakevist av flere eksperter (1).

Fjerning av forhuden til gutter er minst like alvorlig som fjerning av klitorishetten til jenter.
At guttene ikke har like sterkt juridisk vern, er derfor urimelig forskjellsbehandling. Derfor bør aldersgrense innføres, slik at enhver gutt kan bestemme selv når han er gammel nok til det.

Av
Mats Liland


Referanse:
1. For eksempel, Talle, A. - "Kulturens Makt"; Foss, N. - "Omskjæring. Stopp"; Boyle, E. H. - "Female Genital Cutting"; og Abusharaf - "Female Circumcision".

onsdag 19. mars 2014

Spørreundersøkelse om omskjæring av guttebarn

Her er en spørreundersøkelse om ikke-medisinsk omskjæring av guttebarn. Den tar mindre enn 5 minutter å fullføre.

Gjerne send undersøkelsen til venner/bekjente og link til den på facebook, twitter og andre nettsider.

Takk på forhånd!

Klikk HER for besvare.
(https://www.surveymonkey.com/s/CWSQYN5)